Từ điển Dict9
EV

calenture Tiếng Anh là gì?

ENcalenture
Danh từ
(y học) bệnh sốt nhiệt đới