Từ điển Dict9
EV

calicle Tiếng Anh là gì?

ENcalicle
Danh từ
(thực vật) đài phụ