Từ điển Dict9
EV

calid Tiếng Anh là gì?

ENcalid
Tính từ
(từ cổ, nghĩa cổ) nóng