Từ điển Dict9
EV

californium Tiếng Anh là gì?

ENcalifornium
Danh từ
(hoá học) califoni