Từ điển Dict9
EV

caliginous Tiếng Anh là gì?

ENcaliginous
Tính từ
mờ mịt, tối