Từ điển Dict9
EV

calipash Tiếng Anh là gì?

ENcalipash
Danh từ
màng lót mai (rùa)