Từ điển Dict9
EV

calipee Tiếng Anh là gì?

ENcalipee
Danh từ
màng lót yếm (rùa)