Từ điển Dict9
EV

calisthenic Tiếng Anh là gì?

ENcalisthenic
Danh từ
(số nhiều) như callisthenics