Từ điển Dict9
EV

calisthenics Tiếng Anh là gì?

ENcalisthenics
Danh từ
(số nhiều) như callisthenics