Từ điển Dict9
EV

call-in Tiếng Anh là gì?

ENcall-in
Danh từ
(từ Mỹ) như phone-in