Từ điển Dict9
EV

callously Tiếng Anh là gì?

ENcallously
Phó từ
[một cách] nhẫn tâm