Từ điển Dict9
EV

calorically Tiếng Anh là gì?

ENcalorically