Từ điển Dict9
EV

calvaria Tiếng Anh là gì?

ENcalvaria
Danh từ
vòm sọ; nắp sọ