Từ điển Dict9
EV

calving Tiếng Anh là gì?

ENcalving
Danh từ
sự đẻ (bò)