Từ điển Dict9
EV

calvities Tiếng Anh là gì?

ENcalvities
Danh từ số nhiều
bệnh hói