Từ điển Dict9
EV

calx Tiếng Anh là gì?

ENcalx
Danh từ
số nhiều calxes, calces
tro để lại sau khi nấu kim loại