Từ điển Dict9
EV

calycle Tiếng Anh là gì?

ENcalycle
Danh từ
(thực vật) đài phụ; áo