Từ điển Dict9
EV

calyculate Tiếng Anh là gì?

ENcalyculate
Tính từ
(thực vật) có đài phụ