Từ điển Dict9
EV

cambial Tiếng Anh là gì?

ENcambial