Từ điển Dict9
EV

cambiform Tiếng Anh là gì?

ENcambiform
Tính từ
(thực vật) dạng thể bào tượng tầng