Từ điển Dict9
EV

cambiogenetic Tiếng Anh là gì?

ENcambiogenetic
Tính từ
phát sinh tượng tầng