Từ điển Dict9
EV

cameration Tiếng Anh là gì?

ENcameration
Danh từ
sự chia ô; sự chia ngăn