Từ điển Dict9
EV

camp follower Tiếng Anh là gì?

ENcamp follower
người theo đoàn quân (để bán hàng, để bán dâm…)
(thường xấu) kẻ theo đóm ăn tàn