Từ điển Dict9
EV

camphene Tiếng Anh là gì?

ENcamphene
Danh từ
(hoá học) camfen