Từ điển Dict9
EV

campylotropus Tiếng Anh là gì?

ENcampylotropus
Danh từ
(thực vật) có noãn