Từ điển Dict9
EV

camra Tiếng Anh là gì?

ENcamra
(cách viết khác Camra)
(viết tắt của Campaign for Real Ale) bia chế theo lối cổ truyền
Camra pubs
quán bán bia cổ ttuyền