Từ điển Dict9
EV

candlewick Tiếng Anh là gì?

ENcandlewick
Danh từ
vải xù (có những túm sợi nổi lên)
a candlewick bedspread
tấm trải giường bằng vải xù