Từ điển Dict9
EV

canescent Tiếng Anh là gì?

ENcanescent
Tính từ
trở nên bạc; trở nên trắng
canescent leaves
lá trắng xám