Từ điển Dict9
EV

canonicity Tiếng Anh là gì?

ENcanonicity