Từ điển Dict9
EV

cantillate Tiếng Anh là gì?

ENcantillate
Động từ
ngâm tụng