Từ điển Dict9
EV

centimetre-gram-second Tiếng Anh là gì?

ENcentimetre-gram-second
Danh từ
hệ thống đơn vị dựa trên centimet là đơn vị chiều dài, gram là đơn vị khối lượng; giây là đơn vị thời gian