Từ điển Dict9
EV

centralist Tiếng Anh là gì?

ENcentralist
Tính từ
tập trung [về trung ương]
Danh từ
người chủ trương tập trung [về trung ương]