Từ điển Dict9
EV

centralistic Tiếng Anh là gì?

ENcentralistic