Từ điển Dict9
EV

centrality Tiếng Anh là gì?

ENcentrality
Danh từ
tình trạng ở trung tâm
xu hướng đứng ở trung tâm