Từ điển Dict9
EV

centralizer Tiếng Anh là gì?

ENcentralizer
(đại số) nhóm con trung tâm