Từ điển Dict9
EV

centre-fold Tiếng Anh là gì?

ENcentre-fold
Danh từ
hình gập giữa (các tờ của một tờ báo, một tạp chí)