Từ điển Dict9
EV

centring Tiếng Anh là gì?

ENcentring
Danh từ
sự định tâm, khoan tâm