Từ điển Dict9
EV

centriole Tiếng Anh là gì?

ENcentriole
Danh từ
(sinh học) hạt trung tâm; hạt tâm; trung thể