Từ điển Dict9
EV

centroid Tiếng Anh là gì?

ENcentroid
Danh từ
trung tâm khối lượng; trọng tâm
c. of a triangle trung tuyến của một tam giác
curvature c. trọng tâm cong (trọng tâm của đường cong có mật độ khối
tỷ lệ với độ cong)