Từ điển Dict9
EV

centromere Tiếng Anh là gì?

ENcentromere
Danh từ
(sinh học) đoạn trung tâm; đoạn tâm; trung đoạn; vùng gắn thoi