Từ điển Dict9
EV

centrosome Tiếng Anh là gì?

ENcentrosome
Danh từ
(sinh học) thể trung tâm; thể tâm; trung thể