Từ điển Dict9
EV

centrosphere Tiếng Anh là gì?

ENcentrosphere
Danh từ
(sinh học) cầu trung tâm; trung cầu