Từ điển Dict9
EV

centrum Tiếng Anh là gì?

ENcentrum
Danh từ
số nhiều centrums, centra
(sinh học) thân đốt sống; thể trung tâm; cầu trung tâm