Từ điển Dict9
EV

ceo Tiếng Anh là gì?

ENceo
Danh từ
viết tắt của Chief Executive Officer
Người lãnh đạo cao nhất trong một công ty hoặc một tổ chức, chịu trách nhiệm thực hiện hàng ngày các chính sách của hội đồng quản trị