Từ điển Dict9
EV

cephalometry Tiếng Anh là gì?

ENcephalometry
Danh từ
phép đo đầu