Từ điển Dict9
EV

cerastes Tiếng Anh là gì?

ENcerastes
Danh từ
(động vật) rắn độc có gai trên mắt