Từ điển Dict9
EV

cercaria Tiếng Anh là gì?

ENcercaria
Danh từ
số nhiều cercariae
ấu trùng dạng tim có đuôi