Từ điển Dict9
EV

cerebrate Tiếng Anh là gì?

ENcerebrate
Nội động từ
sử dụng trí não