Từ điển Dict9
EV

cerebro-spinal Tiếng Anh là gì?

ENcerebro-spinal
Tính từ
thuộc não-tủy sống