Từ điển Dict9
EV

cerebro-vascular Tiếng Anh là gì?

ENcerebro-vascular
Tính từ
thuộc não-mạch